Grade 10 - Business_studies_and_Account

4 වන පාඩම - ව්‍යාපාර ගනුදෙනු හා වත්කම්,වගකීම්,හිමිකම්,ආදායම් හා වියදම් - II කොටස

Download
4 වන පාඩම - ගිණුම්කරණය හැදින්වීම හා අවශ්‍යතාව - I කොටස

Download
3 වන පාඩම - ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීම හා ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය - V කොටස

Download
3 වන පාඩම - රාජ්‍ය සංස්ථා හා දෙපාර්තමේන්තු - IV කොටස

Download
3 වන පාඩම - සංස්ථාපිත සමාගම් , සමූපකාර සහ සමිති - III කොටස

Download
3 වන පාඩම - හවුල් ව්‍යාපාර - II කොටස

Download
3 වන පාඩම - ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ගීකරණය හා ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර - I කොටස

Download
ව්‍යාපාර සංවිධාන ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීම හා ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය

Download
3 වන පාඩම - ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ග

Download