Grade 12 - Business_Studies

8 වන පාඩම - රක්ෂණ මූලධර්ම - VI කොටස

Download
8 වන පාඩම - රක්ෂණ මූලධර්ම - V කොටස

Download
8 වන පාඩම - රක්ෂණ මූලධර්ම - IV කොටස

Download
8 වන පාඩම - රක්ෂණ මූලධර්ම - III කොටස

Download
8 වන පාඩම - රක්ෂණ මූලධර්ම - II කොටස

Download
8 වන පාඩම - රක්ෂණ මූලධර්ම - I කොටස

Download
සන්නිවේදනය

Download
ප්‍ර‍වාහනය

Download