Grade 6 - Mathematics

Decimals - Part 3

Download
DECIMALS - Part 2

Download
DECIMALS

Download
ඝන වස්තු

Download
සංඛ්‍යා වර්ග හා සංඛ්‍යා රටා

Download
සංඛ්‍යා වර්ග හා සංඛ්‍යා රටා

Download
Factors and Multiples

Download
Fraction - part 4

Download
Fraction - Part 3

Download
Fraction - Part 2

Download
දාව මිනුම්

Download
සාධක හා ගුණාකාර

Download
Fraction

Download
සාධක හා ගුණාකාර

Download
9 වන පාඩම - 5 කොටස - භාග එකතු කිරීම හා අඩු කිරීම

Download
9 වන පාඩම - 4 කොටස - භාග සන්සන්දනය

Download
9 වන පාඩම - 3 කොටස - තුල්‍ය භාග

Download
9 වන පාඩම - 2 කොටස - භාගයක හරය/ලවය සහ ඒකක භාග

Download
9 වන පාඩම - 1 කොටස - භාග හැදින්වීම

Download