Grade 7 - ICT

Using Internet for Information and Communication - Part 1

Download
තොරතුරු හා සන්නිවේදනය සඳහා අන්තර් ජාලය භාවිතය - 1 කොටස

Download
වදන් සැකසීම - 2 කොටස

Download
වදන් සැකසීම - 2 කොටස

Download
Word processing - Part 2

Download
Word processing - Part 1

Download
වදන් සැකසීම - 1 කොටස

Download
Security of the Computer System - Part 3

Download
පරිගණක පද්ධතියේ ආරක්ෂාව - 3 කොටස

Download
පරිගණක පද්ධතියේ ආරක්ෂාව - 1 කොටස

Download
Security of the Computer System - Part 2

Download
පරිගණක පද්ධතියේ ආරක්ෂාව - 2 කොටස

Download
Security of the computer system - Part 2

Download
Operating system - Part 4

Download
මෙහෙයුම් පද්ධතිය - 4 කොටස

Download
Operatin System - Part 3

Download
මෙහෙයුම් පද්ධතිය - 3 කොටස

Download
Operating System - Part 2

Download
Operating System - Part 1

Download
Central Processing Unit - Revision

Download
මෙහෙයුම් පද්ධතිය - 2 කොටස

Download
මෙහෙයුම් පද්ධතිය - 1 කොටස

Download